go-bindata - 将任何文件转换成可管理的Go源代码

go-bindata - 将任何文件转换成可管理的Go源代码

相关的项目 - 更多比较

25 510 172

G go-bindata - 将任何文件转换成可管理的Go源代码
 
5.0 0.0
  2年前
50 1.9k 115

G go.rice - 一个Go包能够轻松处理html,js,css,images and templates等这样的资源
 
3.4 0.0
  5月前
16 510 49

J fileb0x - 简单可定制的工具用于Go程序中嵌入文件
 
3.0 0.0
  5月前