GCache - golang的缓存库,它支持expirable缓存、LFU LRU和ARC

GCache - golang的缓存库,它支持expirable缓存、LFU LRU和ARC。

相关的项目 - 更多比较

Popular
337 9k 619

D dgraph - 可伸缩的、分布式的、低延迟、高吞吐量图数据库
 
10.0 10.0
  昨天
220 5.5k 383

B 一个可嵌入、持久化、简单快捷的键值(KV)存储,采用原生Go编写。
 
10.0 4.0
  13天前