Redigo是Redis数据库的Go语言客户端

支持所有Redis命令的类似Print的API。 流水线操作,包括流水线事务。 发布/订阅。 连接池。 脚本助手类型,乐观地使用EVALSHA。 辅助函数用于处理命令回复。