Broccoli 使用brotli压缩将静态文件的虚拟文件系统嵌入Go可执行文件中

Broccoli 使用brotli压缩将静态文件的虚拟文件系统嵌入Go可执行文件中

相关的项目 - 更多比较

Popular
239 7.1k 544

G go-cloud 通过封装不同云平台的接口,向用户提供统一的 API
 
10.0 6.0
  昨天
135 5.9k 189

peco - 简单的互动过滤工具
 
10.0 4.5
  6天前
86 5.4k 479

validator - Go 结构体和字段校验
 
10.0 4.0
  12天前