go-kit - A Go toolkit for microservices.

Go kit:分布式编程工具包用于在大型组织中建立微服务

Go kit是一个分布式编程工具包用于在大型组织中建立微服务。其解决了在分布式系统中常见的问题,所以您可以专注于您的业务逻辑。

相关的项目 - 更多比较

540 9.5k 1.2k

R revel:一个高生产力,全栈的Go语言Web开发框架
 
10.0 3.3000000000000003
  11天前
Popular
483 9.2k 946

iris:世上最快的Go语言Web开发框架
 
10.0 10.0
  6天前